ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ДЕЧЈА РАДОСТ“ ПАНЧЕВО

Ул. Жарка Зрењанина 25
БРОЈ: 217/1
ДАТУМ: 24.02.2020.
ПАНЧЕВО

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

 1. Потврда послодавца о запослењу
 2. Фотокопија  МА- обрасца (пријава);
 3. За предузетнике извод из АПР не старије од 6 (шест) месеци;
 4. За пољопривреднике Акт о регистрацији газдинства;
 5. Потврда о редовним студијама за текућу школску годину;
 6. Фотокопија решења о дечјем додатку;
 7. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете;
 8. Фотокопија здравствене књижице за дете ;
 9. Лекарска потврда изабраног лекара односно педијатра да је дете здраво и уредно вакцинисано, а за децу са привременом или трајном контраиндикацијом потврда лекарског стручног тима

ДОКАЗ О ПРИПАДНОСТИ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВОЈ ГРУПИ

 1. Деца жртве насиља у породици;
 2. Деца из породица које користе неки облик социјалне заштите;
 3. Деца без родитељског старања;
 4. Деца самохраних родитеља;
 5. Деца из социјално нестимулативних средина;
 6. Деца са сметњама у психофизичком развоју;
 7. Деца из породице у којој је дете тешко оболело или имају сметње у   психофизичком развоју;
 8. Деца тешко оболелих родитеља;
 9. Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди;

10.Деца чији родитељи имају статус  расељених или прогнаних лица;

11.Деца предложена од стране центра за социјални рад;

12.Деца из средине у којој је услед  породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој.

ЗА ТРЕЋЕ, ЧЕТВРТО И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ У ПОРОДИЦИ 

 1. Фотокопија личне карте
 2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу
 3. Фотокопија пријаве стана за сву децу у породици.

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК – ЗАБАВИШТE

  1. Фотокопија извода из матичне књиге рођених
  2. Фотокопија здравствене књижице

 • Лекарска потврда изабраног лекара односно педијатра да је дете здраво и уредно вакцинисано, а за децу са привременом или трајном контраиндикацијом потврда лекарског стручног тима

 

ВД ДИРЕКТОРА

Сњежана Ђурић