Programi

Predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, obezbeđuje se ostvarivanje prava svakog deteta da se uključi u institucionalizovan oblik vaspitno obrazovnog rada, zadovoljavanje razvojnih potreba dece, potreba porodice i društva. “Dečija radost” ostvaruje različite programe prilagođene određenim starosnim grupama dece.

Osnovni programi

Program nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine

Osnovni zadatak vaspitanja dece ranog uzrasta je očuvanje, podržavanje i oplemenjivanje spontanog izraza deteta u odnosu na okolinu i poštovanje njegove individualne osobenosti u otkrivanju sveta i razvoju.

Vaspitanje i negu dece do 3 godine realizuju medicinske sestre na osnovu Programa vaspitno obrazovnog rada nege i zdravstvene zaštite za decu do 3 godine date u programskim osnovama.

Osnovni zadaci su:

 • očuvanje i unapređivanje zdravlja dece (kroz aktivnosti preventivno zdravstvene zaštite)
 • negovanje, podsticanje i oplemenjivanje spontanog razvoja deteta (kroz različite sisteme i oblike aktivnosti i igre)
 • uvažavanje specifičnosti uzrasta i individualnih potreba deteta
 • stvaranje povoljne socijalno emotivne klime i struktuiranje vaspitne sredine koja zadovoljava potrebe i motiviše dete

Period adaptacije je posebno važan period u procesu prilagođavanja deteta na novu sredinu i iz tog razloga se pažljivo planiraju aktivnosti koje detetu omogućuju lakši boravak u grupi. Aktivnosti koje u tom smislu sestre realizuju spadaju pre svega u domen saradnje sa roditeljima kroz individualne kontakte, roditeljske sastanke, podelu štampanog materijala – lifleta koje izrađuju u saradnji sa stručnom službom Ustanove, a sve u cilju upoznavanja roditelja dece koja kreću u vrtić, sa onim što čini život i rad u jaslicama i potrebene pripreme za uključivanje deteta u jaslice.

Na ovom uzrastu je jako važno jedinstvo nege i vaspitanja što znači da sve životne situacije doprinose vaspitanju i razvoju i polako prerastaju u zajedničke organizovane oblike rada.

U bogaćenju dečjeg iskustva i podsticaja razvoja planiraju se posebni zadaci sadržaji i aktivnosti u okviru:

 • igre
 • motoričkih aktivnosti
 • senzo-perceptivnih aktivnosti
 • socijalno emotivnih odnosa
 • muzičko ritmičke aktivnosti
 • grafičko- likovne aktivnosti
 • intelektualne aktivnosti
 • jezičke aktivnosti
 • aktivnosti dramatizacije

O svim planiranim aktivnostima, adaptaciji dece, praćenju i posmatranju dece, saradnji sa roditeljima i lokalnom sredinom,sestra vodi odgovarajuću dokumentaciju kroz dnevnik rada sestre.

Pored Osnova programa, pri planiranju i realizaciji rada sa decom na ovom uzrastu, sestre se rukovode i specifičnostima i karakteristikama konkretne grupe dece.

Stručnu podršku pri planiranju i realizaciji aktivnosti u radu sa decom, sestre mogu dobiti kroz korišćenje priručnika ”Korak po korak 1” i ”Aktivnosti za rad sa decom do 3 godine”.

Unapređenje kvaliteta vaspitno obrazovnog rada u jaslicama odvijaće se kroz edukaciju sestara, primenu akreditovanih programa, praćenje i evaluaciju.U tom cilju u okviru aktiva jaslenog uzrasta formirati timove koji će razrađivati pojedine aspekte vaspitno obrazovnog rada, a to podrazumeva neophodnu obuku, razradu teme, primena i efekti. Svoje aktivnosti timovi će prikazivati kroz rad aktiva unutar Ustanove kao i van Ustanove kroz susrete i stručna okupljanja.

Predložene celine formiranja timova mogu biti:

 • fizički razvoj, motorika, igre, igre loptom, pokret..
 • govor i komunikacija
 • istraživačke aktivnosti
 • sredina kao faktor razvoja dece, saradnja, ili druge teme…

Formiranje timova baziraće se na ličnom afinitetu i u početnoj fazi osnovni zadatak je donošenje programa rada , vremensko određenje realizacije aktivnosti i prikazivanje na aktivu jaslenog uzrasta.

Program vaspitno obrazovnog rada na uzrastu od 3 do 5,5 godina

U celodnevnom boravku prioritetni zadaci vaspitno obrazovnog rada sa decom od 3 do 5,5 godina su :

 • stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj
 • bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja i napredovanja kroz socijalni,
  emocionalni, fizički i intelektualni razvoj
 • praćenje razvojnih i individualnih karakteristika
 • ostvaraivanje što bolje saradnje na različitim planovima, vaspitač – dete, vaspitač- vaspitač, dete- dete, vaspitač – roditelj, vaspitač – šire
  okruženje…

Navedeni zadaci realizuju se kroz planiranje i razvijanje tema, sadržaja, aktivnosti čije je polazište dato u Osnovama programa i na osnovu čega se vrši operacionalizacija od strane vaspitača ( konkretni ciljevi, sadržaji i aktivnosti)

Vaspitno obrazovni program se planira, realizuje i prati na nivou grupe, na nivou tima ( više grupa ) , na nivou vrtića, Ustanove kako bi u skladu sa konkretnim karakteristikama vrtić bio autentično mesto življenja, učenja, igre, rasta i razvoja deteta.

Specifičnosti svakog vrtića, potrebe, interesovanja, mogućnosti dece u grupi, na nivou vrtića kao i na nivou Ustanove u velikoj meri odrediće planiranje, praćenje i evaluaciju rada na individualnom planu, na planu timova i na nivou Ustanove.

Mogući načini formiranja timova su po određenim temama npr. “Program podsticanja dečjeg samopoštovanja”, “Ekologija”, “Saobraćajno vaspitanje”, “Program Mi smo zemljani” ili u odnosu na specifične potrebe i interesovanja . Svi timovi koji će raditi na pojedinim projektima planiraće i realizovaće aktivnosti u radu sa decom, aktivnosti sa vaspitačima (u smislu razmene iskustava, stavova, pružanja podrške…) kao i aktivnosti koje imaju za cilj saradnju sa porodicom.

Programske osnove za rad sa decom od 3 do 5,5 godina, podrazumevaju da vaspitači u planiranju izdvoje ciljeve, rukovodeći se načelima rada, sagledavajući osnovnu funkciju i ulogu vrtića, imajući u vidu ko sve i kako može da bude deo vaspitno obrazovnog procesa ( saradnja) i vodeći računa o detetu i njegovom okruženju.

Programski sadržaji i zadaci dati u Pravilniku o opštim osnovama predškolskog programa, u realizaciji kroz mesečno-nedeljno-dnevno planiranje zahtevaju poštovanje:

 • uzrasnih mogućnosti dece
 • različitih aspekata razvoja
 • individualzacije u radu
 • aktuelnosti u životnom okruženju
 • pokazatelja praćenja rada ( evaluacija)
 • ostvarene saradnje sa roditeljima i sredinom

Kroz razvijanje planiranih tema pretočenih u sadržaje i aktivnosti prati se i podstiče fizički razvoj, socio-emocionalni, intelektualni, razvoj komunikacije.

Kroz sistem igara i aktivnosti ( perceptivne, motoričke, otkrivačke, radne, zdravstveno- higijenske aktivnosti, aktivnosti izražavanja…) daje se podrška detetu da upozna sebe, razvije sliku o sebi i svetu koji ga okružuje.

MODEL A

Polazišta za planiranje i rad u okviru ovog modela su u okviru sledećih tematskih celina: otvoren sistem vaspitanja- interaktivno učenje- individualizacija rada- učenje kao konstrukcija znanja- motivacija- uloga deteta, odraslog.

Kroz ovaj model data je koncepcija detinjstva i vaspitanja ( šta dete hoće i može i uloga vaspitnog delovanja ). Kroz deo koji govori o modelovanju procesa obrazovanja dati su okviri i mogući izvori sadržaja, organizacija aktivnosti, prostora, vremena, podsticaji razvoja.

Takođe je razrađena celina koja govori o planiranju i evaluaciji kao stalnim i povezanim procesima.

MODEL B

Kroz MODEL B programskih osnova data je definicija predškolskog vaspitanja i obrazovanja.U odnosu na to su date funkcije i određenje Ustanove kao faktora društvenog vaspitanja i mesto kao i uloga Ustanove u lokalnom i širem okruženju.

Razrađeni su ciljevi i zadaci i zahtevi u odnosu na organizaciju i realizaciju delatnosti.

posebna celina odnosi se na zadatke vaspitača u procesu vaspitno- obrazovnog rada i razvoja deteta.

Objedinjujući iskustvo u neposrednom radu sa decom i kolegama, sa efektima stručnog usavršavanja, potrebama i mogućnostima najneposrednijeg okruženja vrtića i savremenim naučnim trendovima, vaspitači na nivou timova u vrtićima planiraju aktivnosti, načine i oblike rada, sadržaje, radionice…u segmentu saradnje sa roditeljima: “Sa decom oko sveta”, “Šeširijada”, “Šta sve jača moja stopala”, ekoloških aktivnosti: “Eko početnica”, “Mi smo zemljani”, “Eko škola”, dramskih aktivnosti: “Od igre do pozornice”, “Drama u igrama sa decom”… Neki od ovih sadržaja postaju “glavna tema” pojedinih vrtića oko koje se “pletu” i planiraju i ostale aktivnosti .

Pripremni predškolski program

Pripremni predškolski program je deo obaveznog devetogodišnjeg vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Pripremni predškolski program ostvaruje se u Ustanovi kroz dva organizaciona oblika:

 • poludnevni, četvoročasovni rad sa decom
 • celodnevni , kroz rad pripremnih grupa u obdaništu

Trajanje pripremnog predškolskog programa u Ustanovi je u periodu od septembra do juna meseca.

Za našu sredinu vredno je napomenuti da je i do sada ovakav oblik rada bio organizovan i to sa velikim procentom obuhvata dece u godini pred polazak u školu.

Polazišta razvijanja pripremnog predškolskog programa su:

 • U koncepciji vaspitno-obrazovnog rada, kao dinamičnog, fleksibilnog, interaktivnog, otvorenog procesa u funciji razvoja deteta- deo razvoja je i priprema za polazak u školu
 • U shvatanjima o detetu, o igri, učenju
 • U shvatanjima o ulogama deteta, odraslog, sredine
 • U programskoj orijenatciji
 • U sadržajima, aktivnostima
 • U životnom kontekstu

Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:

 • celovitom razvoju deteta
 • razvoju sposobnosti
 • proširenju iskustva
 • bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe, a što sve čini osnov za dalje nove oblike učenja i uključivanja u različite tokova života i rada pri čemu je škola prva stepenica.

Pripremni predškolski program se ostvaruje u skladu sa Opštim osnovama, sa ponuđenim modelima i doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

U godini pred polazak u školu zadaci vaspitno -obrazovnog rada su:

 • podsticanje osamostaljivanja deteta
 • pružanje podrške fizičkom razvoju
 • jačanje socio-emocionalne kompetencije
 • pružanje podrške saznajnom razvoju
 • negovanje radoznalosti
 • podsticanje kreativnosti i uvažavanje individualnosti

Polazeći od ciljeva, funkcije pripremnog predškolskog programa, svaki model nudi svoje vrednosne karakteristike:

MODEL A

kao otvoren model polazi od shvatanja deteta , igre, učenja, vaspitanja i u skladu sa tim određuje proces planiranja, vrednovanja, samovrednovanja i dokumentovanja dečjeg razvoja (portfolio).

Polazeći od toga da se dete razvija kao jedinstvena i celovita ličnost pojašnjeni su aspekti tog razvoja sa datim uslovima koji su podržavajući za takvo shvatanje razvoja kao i preporučeni , mogući izbori sadržaja i aktivnosti.

Ono što je smernica vaspitaču pored praćenja same grupe je pojašnjenje načina ostvarivanja programa kao i izbor sadržaja i struktura dnevnih aktivnosti.

Primena MODELA A pripremnog predškolskog programa podrazumeva jedan ciklus posmataranje- planiranje- delovanje- procena , u kome su razrađeni ciljevi, ponuđeni okviri za izbor sadržaja i aktivnosti, data uloga deteta, odraslog, značaj sredine i način oragnizovanja vaspitno – obrazovnih situacija.

MODEL B

ovaj model polazi od pojašnjenja šta sve čini i u čemu se vidi gotovost deteta za polazak u školu i u tom smislu tumači intelektualnu, emocionalnu i motivacionu gotovost.

U drugom delu ovog modela data su pojašnjenja sadržaja i aktivnosti kojima se deca pripremaju za školu, razrađeni su ciljevi, sadržaji i aktivnosti po oblastima vaspitno-obrazovnog rada koji treba da pruže podršku vaspitaču u donošenju konkretnih programa rada u vaspitnoj grupi.

Kroz programski B MODEL dat je sistem aktivnosti i sadržaja kao i posebnih postupaka i zadataka koji podstiču intelektualnu, socijalnu, emocionalnu i motivacionu gotovost deteta za polazak u školu.

Pripremni predškolski program realizuje se kroz dva programska modela, a u praksi je moguća i kombinacija modela.Koji programski model će koristiti odlučuje vaspitač na osnovu detaljnog upoznavanja sa onim što je dato kroz Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa , dosadašnjeg iskustva u ličnom radu, vrednosne orijentacije , konkretnih uslova.

U odnosu na važan aspekta dečjeg razvoja kome se u godini pred polazak u školu poklanja naročita pažnja: govor i komunikacija, važno je istaći da se aktivnosti, igre i sadržaji koji su u funkciji podsticaja , ne svode samo na grafomotoričke vežbe, već su integracija različitih oblasti vaspitno obrazovnog rada koje unapređuju saznajne sposobnosti, percepciju, komunikaciju, društvenost, govor, maštu, stvaralaštvo, sitnu muskulaturu… i nadovezuju se na principe koji su fundirani u radu na prethodnim uzrastima: razvoj komunikacionih sposobnosti, razvijanje interesovanja i uvođenje u svet pisane reči, upoznavanje i tumačenje teksta, uvođenje elemenata grafičke pripreme, negovanje govornog stvaralaštva..

Druga važna oblast rada sa decom u godini pred polazak u školu: matematičko obrazovanje u vrtiću je u funkciji podsticanja logičkog mišljenja i razvoja saznajnih spsobnosti.Matematička saznanja su inicijacija za razvoj logike, intelektualnu aktivnost, unutrašnje procese opažanja i shvatanja prostornih odnosa, logičkih operacija na konkretnim predmetima, razvijanje pojma geometrijskih oblika, vremenskih odnosa… i nije im cilj sticanje matematičkih definicija i formula.

Uloga vaspitača je da kreira sredinu, osluškuje potrebe i uvažava ličnost deteta, posmatra u kojim pravcima deca vode aktivnost, podstiče samostalnost deteta , posreduje u pripremi aktivnosti i po potrebi bude u ulozi pomagača.Da u realizaciji svih aktivnosti stvara i razvija partnerske odnose sa decom, da obrazuje model ponašanja i da u svim fazama dokumentuje svoj rad.

Vaspitno-obrazovni rad sa decom na jezicima nacionalnih manjina

Osnove programa vapsitno-obrazovnog rada na jezicima nacionalnih manjina pružaju mogućnost deci u višekulturnoj sredini da usvoje različite oblike komunikacije:

 • očuvanje i razvoj nacionalnog i kulturnog identiteta
 • upoznavanje nacionalne kulture
 • usvajanje maternjeg jezika
 • proširivanje i uspostavljanje različitih kulturnih veza
 • razvijanje pozitivnih stavova prema kulturi drugih nacionalnosti, prihvatanje i tolerancija različitosti.

Zbog malog broja roditelja zainteresovanih za izvođenje vaspitno-obrazovnog rada na jeziku nacionalne manjine program se realizuje dvojezično u mešovitim grupama: srpsko-mađarskoj i srpsko-slovačkoj vaspitnoj grupi.

Ovakav oblik rada realizuje se u vrtiću “Neven” u naselju Vojlovica.

Posebni programi

Dodatni programi

Imaju za cilj podsticanje dečjeg razvoja i proširenje iskustva u određenoj oblasti.Ovi programi se realizuju u okviru Ustanove ili u saradnji sa određenim institucijama.

Likovna radionica

aktivnosti u okviru likovne radionice osmišljene su sa ciljem da razvijaju kreativnost i maštu kod dece paralelno kroz program obučavanja različitim tehnikama likovnog izražavanja.Namenjena je deci uzrasta od 4 do 7 godina i deci nižih razreda osnovne škole.Program rada likovne radionice realizuje likovni pedagog u saradnji sa vaspitačem ,jednom nedeljno u vrtiću ” Lane”, u periodu od oktobra do maja.

Razvojna gimnastika

po svom sadržaju predstavlja dopunu redovnim aktivnostima fizičkog vaspitanja i ima za cilj razvijanje koordinacije pokreta, spretnosti i veštine, pravilan razvoj.Naročita pažnja se poklanja vežbama za prevenciju i korekciju deformiteta stopala, kroz radioničarski rad sa decom koji kreira i realizuje pedagog za fizičko vaspitanje u saradnji sa sestrama na preventivi i vaspitačima. Radionice ovog tipa se realizuju i u radu sa roditeljima.

Učenje stranog jezika

Gotovo u svim vrtićima u popodnevnim časovima realizuje se učenje stranog jezika- engleskog, u saradnji sa školom stranih jezika. Cilj ovih programskih aktivnosti je da deca na ovom uzrastu na njima prilagođen način, savladaju elemente engleskog jezika, da im se podstakne i podrži interesovanje za učenje stranih jezika.

Folklor

u saradnji sa studiom ” Čigra” odvijaju se aktivnosti folklora u objektima, sa vaspitačima kao realizatorima programa.

Dramski studio

formiranje tima vaspitača koji su zainteresovani i imaju afiniteta za istraživanje dramskog izraza kroz sopstveno glumačko angažovanje, rad sa decom, izradu lutaka za dramatizaciju i organizaciju predstava sa decom.

Hor i orkestar

formiranje tima zainteresovanih vaspitača i osmišljavanje aktivnosti koje bi se realizovale u vrtićima na temu muzike. Jedan od prioriteta ovog tima tokom radne godine je formiranje dečjeg hora-na nivou Ustanove i paraleleno sa tim formiranje dečjeg orkestra..

“Vajarnica”

formiranje tima zainteresovanih vaspitača, opremanje prostora, izrada plana rada koji obuhvata segment rada sa vaspitačima i segmete rada koji se odnose na rad sa decom i roditeljima u keramike,vajanja, primenjene umetnosti.

Edukativni PR centar

tokom školske 2007/08 godine započeta je saranja sa agencijom ”Timijan” kroz niz predavanja na temu ”Krizne situacije i krizni PR”. Tokom radne godine planirano je proširenje saradnje kroz formiranje tima ljudi iz Ustanove, njihovu dodatnu edukaciju i opremanje centra u kome bi se vršila edukacija zaposlenih u predškolskoj delatnosti na temu organizacije, komunikacije na svim nivoima i odnosa sa javnošću.Ovaj program bi bio tržišno orijentisan.

Periodični programi

Neki od ovih programa se već više godina realizuju u Ustanovi i sa pravom mogu poneti kvalitet- tradiocionalni. Značaj ovih programa je višestruk , kako za samu Ustanovu, tako i za lokalnu zajednicu čiji je ona neodvojiv deo.

Sadržaji ovih programa imaju za cilj podsticanje dečjeg razvoja, bogaćenje aktivnosti sa kulturalnim sadržajima, razvoj stvaralaštva, aktivnosti rekreacije i odmora.

Likovna kolonija

U toku radne godine biće organizovana – likovna kolonija. Ovaj program se realizuje jednom godišnje tokom letnjeg perioda, na Divčibarama u trajanju od 7 dana.

Svake godine oko 50-oro dece predškolskog uzrasta u pratnji 6-7 vaspitača , kroz pokret, oblik, boju u neposrednom radu i doživljavanju sa akademskim slikarima istražuje i jača svoje stvaralačke sposobnosti.

Likovna kolonija “Čardak”

Na osnovu iskustva iz školske 2007/08, kada je prvi put realizovana ova kolonija, nastavljamo organizaciju likovne kolonije Čardak. Likovna kolonija u trajanju od sedam dana se realizuje u radu sa decom iz predškolskih ustanova iz Vojvodine i Srbije.50-toro dece zajedno sa svojim vaspitačima, likovnim umetnicima stvara i uživa u prelepom ambijentu Deliblatske peščare.

Eko škola

Realizuje se istovremeno sa Likovnom kolonijom , na Divčibarama. Da Eko škola takođe dobija tradicionalni karakter, možemo reći na osnovu toga što smo u ovoj školskoj godini na pragu realizacije osme Eko škole koja je namenjena deci uzrasta od 5 do 10 godina. Oko 40-oro dece, sa 4-5 vaspitača i dva stručna saradnika realizaiju kreativne-ekološke i psihološke radionice koje imaju za cilj razvoj ekološke svesti u najširem smislu.

Sportske manifestacije

“Kros najmlađih”, “Moj život je pokret”, “Olimpijada predškolaca” su aktivnosti koje će se organizovati po posebnom sadržaju u kojima učestvuju deca najstarijih grupa. Ove manifestacije su deo celokupnih aktivnosti koje se na temu fizičkog vaspitanja realizuju u vrtićima.

Sportski kamp “Divčibare”

U toku školske godine se organizuje: jesenji, prolećni i letnji sportski kamp za decu najstarijeg uzrasta, koja kroz radionice (igračko-skakačku, sanagatorsku, brzinsku, vozačku…) sa svojim vaspitačima i stručnim saradnikom za fizičko jačaju svoje telo, sporstki i takmičarki duh, disciplinu, odnose saradnje, druže se i uživaju tokom sedam dana boravka na Divčibarama.

Dani saobraćaja

Realizuju se tokom maja meseca u vaspitnim grupama najstarijeg uzrasta .Sadržaje i aktivnosti u okviru ovog programa planiraće i realizovaće Tim za saobraćajno vaspitanje. Sastavni deo ovog programa je i kviz “Svet saobraćaja” koji pruža priliku da deca na susretima u vrtiću i između vrtića pokažu svoje znanje iz oblasti saobraćaja.

Tematske izložbe

Na nivou grada u saradnji sa Gradskom bibliotekom, Centrom za kulturu, Muzejom… realizuju se izložbe dečjih radova nastalih na likovnim kolonijama na Divčibarama

Kulturne aktivnosti u okviru DKC

Dečji kulturni centar je počeo sa radom školske 2005/06 godine i postao je mesto okupljanja i rada vaspitača i dece pre svega u oblasti likovnog stvaralaštva. To je takođe i mesto na kome se periodično organizuju predstavljanja vrtića i ostvaruje saradnja sa drugim obrazovnim i kulturnim institucijama u gradu.Savet DKC-a doneće poseban program u kome će definisati oblike rada, sadržaj i dinamiku.

Predstave za decu

sastavni deo programske orijentacije Ustanove je organizacija i realzizacija pozorišnih predstava za decu. Ponudu predstava dečjih pozorišnih kuća, na osnovu preporuke stručne službe usvaja Savet roditelja, tako da se pozorišne predstave održavaju u vrtićima u periodu od oktobra do maja, ritmom jednom mesečno.

Manifestacije

učešće na manifestacijama koje su u organizaciji Udruženja vaspitača: “Ala je lep ovaj svet”, “Etno festival”, “Dobra Igračka”, “Banatsko proleće”.
Učešće na manifestacijama na nivou grada, kao što su: Bazar zdravlja, Dan grada, Dan ekologije, Svetski dan zaštite životne sredine i drugi značajni tematski datumi.Vaspitači će u dogovoru sa likovnim pedagogom kroz rad sa decom uzeti učešća na različitim likovnim konkursima.

Programi podrške porodici

Programi u oblasti saradnje sa porodicom usmereni su pre svega na jačanje roditeljske kompetencije i imaju socio- edukativni, a povremeno i terapijski karakter.Realizuju se na različite načine, kroz individualne kontakte, rad u Savetovalištu, organizovana predavanja, radionice za roditelje, pripremu i podelu štampanog materijala- lifleta koji obrađuju različite teme u oblasti dečjeg razvoja,odnosa roditelj – dete i svih drugih tema za koje postoji interesovanje.

Rad savetovališta

redovan oblik rada stručne službe u vrtiću ”Bambi” , realizuje se jednom nedeljno u periodu od 11 do 17 časova.O radu savetovališta roditelji dobijaju informaciju od vaspitača, a susreti se mogu zakazati direktno sa stručnom službom. ili preko vaspitača.

Saradnja sa roditeljima

panoi stručne službe, tematski osmišljeni kao podsticaj za uspostavljanje saradničkih odnosa na relaciji vaspitač – roditelj, stručna služba – roditelj… takođe su način za prezentovanje edukativnih blokova, u kojima se obrađuju određene teme za koje su roditelji pokazali interesovanje.

Rad sestara na preventivi

aktivnosti sestara na preventivi pružaju podršku porodici u razvijanju i negovanju zdravstvene kulture, imaju edukativni karakter i realizuju se kroz zdravsteni kutak u svakom vrtiću.

Podrška porodici u ostvarivanju različitih prava iz oblasti socijalne zaštite

kroz rad socijalnog radnika pruža se roditeljima pomoć i podrška u pogledu informisanja o mogućnostima i načinima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite.

Prilagođeni programi

Ova vrsta programa odnosi se na oblike saradnje sa Rzvojnim savetovalištem, predškolskim dispanzerom, IZI ”VelikiMali”.., a namenjeni su podršci procesima integracije i inkluzije dece sa posebnim potrebama u redovne vaspitne grupe. Ideja uključivanja dece sa posebnim potrebama u rad vrtića Ustanove nije nova.Njihovo uključivanje u redovne vaspitne grupe prati intezivna saradnja između Ustanove, odgovarajućih institucija i roditelja, radi izbora najadekvatnijeg oblika i načina njihovog uključivanja.

Ta nastojanja su prerasla su u poseban program ”Integrativni vrtić” koji podrazumeva veću i adekvatniju uključenost dece sa posebnim potrebama u život i rad vrtića uz dodatno angažovanje stručnjaka posebnih profila.

Paralelno sa ovim oblicima aktivnosti, Ustanova kontinuirano ostvaruje uslove za stručno usavršanje vaspitača u ovoj oblasti rada.

Planirani programi

Kroz uvide u interesovanja i afinitete vaspitača, specifičnosti sredina u kojima se nalaze pojedini vrtići, potreba roditelja i pravaca u kojima želimo da razvijamo pojedine vrtiće u smislu specifičnosti i autentičnosti ponude programa planiraće se konkretni projekti sa ciljem obogaćivanja programske ponude namenjene deci i roditeljima, kroz akcione planove svakog vrtića ( igraonice, rad subotom, dečji klub..)

Timovi

– Aktiva za razvojno planiranje
– Tim za inkluzivno obrazovanje
– Tim za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
– Tim za profesionalni razvoj
– Tim za preventivnu zdravstvenu zaštitu i ishranu
– Tim za saobraćaj
– Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj Ustanove
– Tim za samovrednovanje
– Tim za sport
– Tim za implementaciju posebnih, prigodnih i povremenih programa i projekata

 

Ishrana

Program ishrane

 • Organizovanje i sprovođenje stručno planirane higijenske ishrane svih korisnika (pravilna, biološki ispravna, zadovoljava dnevne potrebe organizma, gastronomski prihvatljiva, po izgledu ukusu, konzistenciji)
 • Planiranje i praćenje ishrane i vođenje evidencije o tome
 • Poštovanje pravilnika o normativu društvene ishrane dece u ustanovama
 • Nastavak i unapređenje saradnje sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu – Pančevo
 • Saradnja sa stručnim institucijama koje se bave unapređenjem ishrane
 • Poboljšanje uslova rada objekta
 • Kontinuirani rad na unapređenju ishrane

Šef kuhinje: Marija Ilić – nutricionista

 

|

Šta naše  porodice kažu ?

Aenean finibus fermentum purus et tristique. Donec at molestie tellus. Donec dignissim eleifend libero sed blandit massa mattis non. In tincidunt, ex vitae laoreet pretium.
Donec sollicitudin molestie malesuada. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Curabitur aliquet.