Saradnja sa roditeljima

Saradnja između predškolske ustanove i porodice je od najvećeg značaja za ostvarivanje ciljeva vaspitno-obrazovnog rada i polazi od stanovišta da porodica ima ključnu ulogu u životu deteta.

Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama porodice (socijalni, kulturni, ekonomski, obrazovni status...) doprinosi razvoju saradnje na način koji odgovara porodici i doprinosi ostvarivanju osnovnih ciljeva i zadataka vaspitno-obrazovnog procesa.

Kontinuirana saradnja vrtića i porodice doprinosi, kako razvoju deteta i unapređivanju rada vaspitača tako i razvoju roditeljske uloge.

Prvi korak u planiranju saradnje predstavlja upoznavanje mogućnosti i očekivanja porodice.

Osnovni principi saradnje sa porodicom baziraju se na negovanju partnerskog odnosa, poštovanju ličnosti i uloge roditelja, širokoj ponudi raznih mogućnosti za uključivanje roditelja,uvažavanju ideja roditelja, ideji da saradnja kao proces zahteva vreme, strpljivost i zajedničku odgovornost,profesionalnom u odnosu prema informacijama dobijenim od roditelja,poštovanju privatnosti porodice.

Oblici saradnje sa porodicom

  • Neposredna komunikacija vaspitača i roditelja - poseta vrtiću, razgovor u vreme dovođenja i odvođenja, individualni razgovori.
  • Pisana komunikacija - panoi, kutak za roditelje, poruke, brošure, portfolio, individualne beležnice
  • Učešće roditelja u radu sa decom - u dogovoru sa vaspitačem / sestrom roditelj može da se uključi kao realizator nekih aktivnosti, kao saradnik vaspitaču u realizaciji aktivnosti ili da pruži podršku detetu u procesu adaptacije, kao i u organizaciji različitih manifestacija i dešavanja.
  • Roditeljski sastanci - sa ciljem upoznavanja roditelja sa životom i radom vrtića, tematski u odnosu na vaspitno - obrazovni rad, vaspitanje i obrazovanje deteta. Već treću godinu realizuje se poseban oblik saradnje sa rodteljima dece jaslenog uzrasta, roditeljski sastanci tokom letnjeg perioda - "Pre prvog koraka" koji su u funkciji adekvatno uvremenjene informacije o oblicima, načinima i različitim ulogama odraslog u adaptaciji deteta na vrtić.
  • Poseban vid uključivanja roditelja u život i rad Ustanove je kroz rad Saveta roditelja
  • "Škola za roditelje" - socio-edukativni program, koji se kroz radioničarski oblik rada realizuje sa zainteresovanim roditeljima, u jednom vrtiću.

U cilju uspešnije saradnje vaspitači će periodično vršiti evaluaciju oblika saradnje sa porodicom.

Na vrh stranice

Članovi Saveta roditelja

Mandat od 09.10.2008. do 08.10.2012. godine

Veljković Milica
Vrtić "Bubamara"

Ćurčin Marija
Vrtić "Leptirić"

Svirčev Biljana
Vrtič ''Lasta''

Ćirić Srđan
Vrtić ''Švrća''

Miletić Ljiljana
Vrtić ''Kekec''

Knežević Tatjana
Vrtić ''Veverica''

Macić Slađana
Vrtić ''Sunce''

Stojanović Dragan
Vrtić ''Lane''

Kosić Nebojša
Vrtić ''Kolibri''

Dimitrijević Marija
Vrtić ''Cvrčak''

Milenković Ivana
Vrtić ''Slavuj''

Mitovski Jelena
Vrtić ''Neven''

Stefanov Žarko
Vrtić ''Bambi"

Milanović Dragan
Vrtić ''Ljiljan''

Cera Tijana
Vrtić ''Pupoljak''

Bulatović Radomir
Vrtić ''Čuperak''

Kidžin Snežana
Vrtić ''Pear Pan''

Na vrh stranice